Giải pháp

Quản lý tàu biển

Giải pháp
Quản lý tàu biển

Hỗ trợ, phát huy hiệu quả hoạt động quản lý tàu biển
và góp phần an toàn hàng hải

DÀNH CHO

Cảng vụ
Đại lý tàu biển

ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN

Tìm kiếm thông tin tàu, thuyền viên, hành khách
Tuỳ chỉnh, phân lớp tàu thuyền
Bản đồ mật độ tàu thuyền
Quản lý lộ trình tàu

CẢNH BÁO VÀ PHÁT HIỆN

Tuỳ chỉnh cấu hình cảnh báo
Cảnh báo rủi ro, va chạm
Phát hiện tình trạng gian lận, buôn lậu trên biển

TÍNH NĂNG KHÁC

Tích hợp bản đồ thời tiết
Giao tiếp với các hệ thống khác

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Báo cáo trạng thái tàu, thuyền theo thời gian thực
Tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu

Hỗ trợ, phát huy hiệu quả hoạt động quản lý tàu biển và góp phần an toàn hàng hải

DÀNH CHO

Cảng vụ
Đại lý tàu biển

ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN

Tìm kiếm thông tin tàu, thuyền viên, hành khách
Tuỳ chỉnh, phân lớp tàu thuyền
Bản đồ mật độ tàu thuyền
Quản lý lộ trình tàu

CẢNH BÁO VÀ PHÁT HIỆN

Tuỳ chỉnh cấu hình cảnh báo
Cảnh báo rủi ro, va chạm
Phát hiện tình trạng gian lận, buôn lậu trên biển

TÍNH NĂNG KHÁC

Tích hợp bản đồ thời tiết
Giao tiếp với các hệ thống khác

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Báo cáo trạng thái tàu, thuyền theo thời gian thực
Tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu