Sản phẩm

Hợp đồng điện tử

Sản phẩm
Hợp đồng điện tử

Giao kết thông minh, an toàn và bảo mật. Mang cuộc
cách mạng công nghệ số đến gần hơn với doanh nghiệp

DÀNH CHO

Doanh nghiệp
Tổ chức
Cá nhân

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Đa dạng hình thức
Sử dụng trên nhiều thiết bị
Ký hợp đồng mọi lúc, mọi nơi

QUẢN LÝ KÝ

Tùy chỉnh luồng ký
Phân quyền các vai trò trong luồng ký
Cài đặt thời hạn hợp đồng
Xác thực người ký
Thông báo, nhắc nhở lượt ký

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Lưu trữ, phân loại hợp đồng
Tra cứu theo đặc điểm

Giao kết thông minh, an toàn và bảo mật. Mang cuộc cách mạng công nghệ số đến gần hơn với doanh nghiệp

DÀNH CHO

Doanh nghiệp
Tổ chức
Cá nhân

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Đa dạng hình thức
Sử dụng trên nhiều thiết bị
Ký hợp đồng mọi lúc, mọi nơi
Báo cáo trạng thái lớp học theo thời gian thực

QUẢN LÝ KÝ

Tùy chỉnh luồng ký
Phân quyền các vai trò trong luồng ký
Cài đặt thời hạn hợp đồng
Xác thực người ký
Thông báo, nhắc nhở lượt ký

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Lưu trữ, phân loại hợp đồng
Tra cứu theo đặc điểm

Thảo luận về một dự án, quan hệ đối tác hoặc trải nghiệm giải pháp